Ташкилот тўғрисида маълумот Электрон почта: shahrisabz_txtb@xtv.uz Телефон: +99891-637-73-48, +99897-384-87-03 Почта манзили: 181300 Интернетдаги манзил: https://www.shahrisabztxtb.uz Мурожаат учун

75-522-55-71, 75-522-73-83

Боғланиш учун маълумотлар Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани
7

Вакансия бўйича номзодлар сони

Ҳужжатлар қабули тугашигача қолган вақт

# Вакант лавозим: Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича мутахассис (Очиқ) # Иш ҳақи: Иш ҳақи штат жадвали бўйича
# Ташкилот: Шаҳрисабз тумани халқ таълими бўлими # Қўшимча ҳақ: Кўзда тутилган
# Ташкилий тузилма: Бошқарув ходимлари # Ставка: Тўлиқ
# Туман: Қашқадарё вилояти, Шаҳрисабз тумани # Ҳужжатларни қабул қилиш: 22.04.2021 дан 01.05.2021 гача
Минимал таълим даражаси: камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

Ўрнатилган лавозим йўриқномаси талабларини бажариш;а) ўзига юклатилган топшириклар ижросини тулик бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш; б) Вазирлар Махкамасининг 1999 йил 12 январдаги “Ижро интизомини мустахкамлаш чора-тадбирлари туғрисида”ги 12-сон карори, 2009 йил 28 августдаги “Вазирликлар, давлат кумиталари, идоралар, хужалик бирлашмалари, уларнинг таркибий ва ҳудудий булинмаларида ҳужжатлар билан ишлашни ташкил этиш хамда ижро интизомининг ахволи мониторингини олиб бориш туғрисидаги” 11-10-сонли Тартибига мувофик туман (шахар) Халқ таълими бўлими (кейинги уринларда Бўлим деб юритилади) ва тасарруфидаги таълим муассасаларида ҳужжатлар билан ишлашни ташкил этиш, ижро интизоми мониторингини олиб бориш ва уларнинг ижросини таъминлаш; в) Вазирлар Махкамасининг 11-10-сонли Тартибига мувофик Бўлим тасарруфидаги таълим муассасаларининг 1-, 2-жадваллар бўйича хар ойлик хисоботларини умумлаштириш, тахлил килади ва ҳудудий халқ таълими бошкармасига хар ой якуни бўйича хисобот такдим этиб бориш; г) ижро интизомининг жорий (хар кунлик), хафталик ва хар ойлик тахлилини олиб бориш; д) ҳужжатлар ва топширикларнинг автоматлаштирилган назоратга куйилиши, уларнинг бажарилишини кўзатиб боришни, огохлантирувчи назоратни, ижро интизомини якунлашни таъминловчи электрон иш юритиш ва ҳужжатлар айланиши ягона тизимининг маълумотлар базасини юритиш; е) бўлим рахбарияти ва таркибидаги булинмалар томонидан тасдикланган жадвал асосида фукаролар кабулини ташкил этиш хамда огзаки мурожаатлари бўйича тегишли ахборотларни тайёрлаш; ж) бўлим ва тасарруфидаги таълим муассасалари фаолиятида вужудга келадиган доимий муддатда сакланадиган ҳужжатларнинг танлаб олинишини, хисобга олинишини, сакланишини, ишланиш сифатини ва ушбу ҳужжатларни ўз вактида ҳудудий давлат архивига топширишни таъминлаш; з) тасарруфидаги таълим муассасаларида ҳужжатлар билан ишлашни ташкил этиш ва ижро интизомини мустахкамлаш холатини урганиш, уларнинг натижалари бўйича ҳужжатларни тахлил ва назорат қилиш масалаларида методик ва амалий ёрдам курсатиш; и) юқори ташкилотлар ва идоралардан Бўлимга келиб тушган электрон мурожаатлар ва хат-ҳужжатларни ўз вактида кабул килади, урнатилган тартибда руйхатдан утказади ва назорат варакасини юритиш хамда Бўлим рахбарияти, унинг таркибий булинмаларига етказади ва ҳужжат ижроси таъминлангунга кадар назоратини олиб бориш; к) бўлимга келиб тушган хат, аризалар ва электрон мурожаатлар бўйича чорак, ярим йиллик, йиллик тахлилий маълумотларни тайёрлаш; л) таркибидаги булинмалар томонидан ижро этилган юқори ташкилот ҳужжатлари, жимоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кабул килиб, Бўлим мудири курсатмаси билан назоратдан чикаришни ташкил этиш; м) бўлим ҳужжатлари учун мулжалланган бланкалар руйхатини катъий назорат билан юритиб бориш; н) ўзига юклатилган бошка вазифаларни Бўлим мудири ва ўринбосари курсатмаси асосида ижро этиш. о) касбий одоб-ахлоқ қоидалари, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни мухофаза қилиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя қилиш. 132. Билиши лозим: а) давлатимизнинг халқ таълимига хамда мурожаатлар билан ишлаш ва ижро интизомини мустахкамлашга оид норматив-хуқуқий ҳужжатларини; б) махаллий хокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, ижодий уюшмалар билан ўзаро ҳамкорликни йулга қўйиш усулларини; в) ҳужжатлар билан ишлаш, ижро интизомини мустахкам борасида йурикнома талабларини; г) ҳужжатлар номенклатурасини, доимий муддатда сакланадиган ҳужжатларнинг хисобга олиниши, сакланиши, ишланиш сифати ва ушбу ҳужжатларни ўз вактида ҳудудий давлат архивига топшириш тартибини; д) касбий одоб-ахлоқ қоидалари, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни мухофаза қилиш, техника ва ёнгин хавфсизлиги коидаларини.

Иш кунлари: душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума. Дам олиш кунлари: шанба, якшанба. Иш вақти: 09: 00 дан 18: 00 гача